ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการสอนเซ่อมเสริมภาษาไทย แก่นักเรียนในช่วงเช้า 2551 เทอม 1-2  (อ่าน 18525 ครั้ง)

สิงหาคม 29, 2009, 12:44:02 pm
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1978
  • MSN Messenger - sawangpattaya@gmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
โครงการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย แก่นักเรียนที่อ่อนภาษาไทย ในช่วงเช้า ในปี พ.ศ. 2551 เทอม 1 และเทอม 2 ของครู ชั้น ป.2  ซึ่งประกอบไปด้วย

คุณครูสุธิญา  ตะวงษา  ครุประจำชั้น ป.2/1
คุณครูประทีป จันทร์คง  ครุประจำชั้น ป.2/2
คุณครูกฤตยา  วงศ์กาฬสินธุ์  ครุประจำชั้น ป.2/3
คุณครูศิริรัตน์  กุลศิริ  ครุประจำชั้น ป.2/4


๑.   หลักการและเหตุผล
   การอ่านและเขียนหนังสือของเด็กนั้น เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน สำหรับเด็กที่หัดอ่านใหม่ ๆ แล้ว ถ้าเด็กยังไม่มีความพร้อม ครูจะสอนอย่างไรนักเรียนก็อ่านเขียนไม่ได้   เด็กที่มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย ได้แก่ประสาทหู ประสาทตา มีความเจริญถึงขั้นที่จะฟังหรือเห็นความแตกต่างระหว่างรูปและเสียงของพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์   ในด้านสมองมีความเข้าใจพอที่จะทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้   เข้าใจเรื่องที่ครูเล่าหรืออ่านให้ฟัง     มีความคิดรวบยอดกับสิ่งต่าง ๆ      โดยการที่จะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้นั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่กว้างขวางทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเด็กเอง      จะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมที่จะอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   นอกจากความพร้อมทางด้านต่าง ๆ แล้ว  การเรียนรู้ภาษาไทยให้ได้ผลยังจะต้องได้รับการฝึกฝนให้แคล่วคล่อง  แม่นยำ จึงจะนำไปใช้ได้ เช่น การฝึกการอ่านคำให้จำรูปคำได้แล้วฝึกแจกลูกสะกดคำ  ให้นักเรียนนำหลักเกณฑ์ไปอ่านและเขียนคำอื่น ๆ  เป็นต้น ดังนั้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและการฝึกฝนเป็นสำคัญ  ดังนั้น นำเสนอโครงการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒.     วัตถุประสงค์
๒.๑  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช     ผู้ทรงเป็นนัก-ปราชญ์และนักภาษาไทย    รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับใช้ภาษาไทย
   ๒.๒ ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อ/เครื่องมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง ด้านการอ่านและเขียนที่สืบเนื่องมาจากขาดความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้/บทเรียน
       ๒.๓ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง  เช่น การอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ   การผันอักษร  การแจกลูกสะกดคำ  การออกเสียงคำควบกล้ำ  เป็นต้น


๓.   เป้าหมาย
๓.๑  นักเรียนมีทักษะในการอ่านเขียนสะกดคำเพิ่มมากขึ้น
๓.๒  ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีตามลำดับขั้นตอนของการฝึกทักษะ ฝึกให้ทำเองโดยไม่ต้องดูตัวอย่าง  และฝึกฝนบ่อยๆ    จนคล่องแคล่ว   สามารถนำไปใช้ได้   
๓.๓ นักเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการอ่าน การเขียนสะกดคำรายวิชาภาษาไทย
   
๔.      ขั้นตอนดำเนินงาน
๔.๑ ประชุมคณะครูแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
๔.๒  นำเสนอโครงการเสนอผู้บริหาร
๔.๓  ดำเนินการตามโครงการ  โดยมีกิจกรรมดังนี้
 ๑)  กำหนดประเด็นที่ต้องประเมิน
 ๒)  การอ่านสะกดคำในหนังสือภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ
๓)  การอ่านสะกดเขียนไทย และคำไหนที่เขียนผิดจะมีการแก้ไขคำที่ถูกต้อง โดย แก้คำผิด
๔.๔  สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผล

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2009, 01:15:55 pm โดย Teacher »
ความรู้คือประทีปส่องสว่าง
การให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ไม่มีวันทำให้แสงสว่างของตัวเองอับเฉาได้ มีแต่จักช่วยกันทำให้โลกนี้สว่างไสวมากขึ้น...เท่านั้น
----------------------------------------------------------

สิงหาคม 29, 2009, 12:58:42 pm
ตอบกลับ #1
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1978
  • MSN Messenger - sawangpattaya@gmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ความรู้คือประทีปส่องสว่าง
การให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ไม่มีวันทำให้แสงสว่างของตัวเองอับเฉาได้ มีแต่จักช่วยกันทำให้โลกนี้สว่างไสวมากขึ้น...เท่านั้น
----------------------------------------------------------

 


Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal